1 na 2 Abakorinto

1 na 2 Abakorinto

Inzandiko Pawulo yandikiye itorero ry’i Korinto yari azandikiye itorero yari azi cyane. Yabandikiye kugira ngo akemure ibibazo yari yarumvise mu itorero no kwigisha no gukebura abizera mu kwizera kwabo. Hari amasomo y’ingenzi ku itorero muri ibi bitabo, cyane cyane arebana n’Uruhimbi n’Impano z’Umwuka.

Lessons

Amasomo ahari:

URUKUNDO RUCYAHA

Author: kinyarwandan

IGITABO CY’URUSHAKO

Author: kinyarwandan

IMPANO Y’INGENZI

Author: kinyarwandan

UBUNTU BWO GUTANGA

Author: kinyarwandan

Comments are closed.