Intangiriro ku Isezerano Rishya: Matayo

Intangiriro ku Isezerano Rishya: Matayo

Ibitabo bine bya mbere by’isezarano rishya byitwa “Ivanjiri”, bisobanura “inkuru nziza.” Bishingiye ku guhishura gahunda ihoraho y’Imana yo gucungura no kurokora inyokomuntu yazimiye. Akenshi byitwa amateka y’ubuzima bw’abantu kuko buri kimwe kivuga amateka ya Yesu, ivuka rye, umurimo w’Imana yakoze, urupfu no kuzuka bye. Inkuru nziza yo mu bitabo by’ubutumwa bwiza ni uko Yesu yaje, ko ari Umucunguzi n’Umwami, ndetse abantu bakaba bakwiye kumenya ko ibi ari ukuri kuko Imana yamuzuye mu bapfuye. Iki gice cyibanda ku gitabo kirekire mu bitabo bine by’ubutumwa bwiza, igitabo cy’ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo.

Lessons

Amasomo ahari:

GUKUNDA KWIZA CYANE

Author: kinyarwandan

IMIRIMO YA MESIYA

Author: kinyarwandan

IMIKORERE Y’UMUKIZA

Author: kinyarwandan

UBWAMI BWAWE BUZE

Author: kinyarwandan

IBIBAZO BYA KRISTO

Author: kinyarwandan

AKANYAMASHYO KU RUZITIRO

Author: kinyarwandan

UBUKIRANUTSI BWO MU MIBANIRE

Author: kinyarwandan

UGUTUMWA KW’ABIYEMEJE

Author: kinyarwandan

GUHAMAGARIRWA KWIYEMEZA

Author: kinyarwandan

Comments are closed.