Inyandiko za Pawulo: Abagalatiya – 2 Timoteyo

Inyandiko za Pawulo: Abagalatiya – 2 Timoteyo

Iki gice gikubiyemo inzandiko nyinshi Pawulo yandikiye amatorero yo mu Mwigimbakirwa w’Aziya y’uburengerazuba kimwe n’abantu bamwe na bamwe bafatanyaga umurimo w’Imana na Pawulo. Ibi bitabo bikubiyemo imvange y’inyigisho n’imbuzi, gushima no kunenga. Insanganyamatsiko rusange y’ibi bitabo ni ukwigisha itorero. Itorero ku isi hose rishingira cyane ku nyigisho ziri muri ibi bitabo mu kumenya uko amatorero agomba gukora n’uwujuje ibisabwa mu by’umwuka ukwiye kuyarangaza imbere no kuyayobora.

Lessons

Amasomo ahari:

UBUTUMWA BUZIMA

Author: kinyarwandan

UBUTUMWA BWIZA BUSARUWE

Author: kinyarwandan

UBWENGE BWA SALOMO

Author: kinyarwandan

YESU ARANKUNDA

Author: kinyarwandan

IBIRANGA ABAHANUZI

Author: kinyarwandan

KUZA NO KUGENDA KWA YESAYA

Author: kinyarwandan

GAHUNDA YA MESIYA

Author: kinyarwandan

UBUTUMWA BWIZA BUSARUWE

Author: kinyarwandan

IBYIRINGIRO BY’UMUGISHA

Author: kinyarwandan

IMIGAMBI Y’ITORERO

Author: kinyarwandan

ITORERO RYO KUZA GUTU

Author: kinyarwandan

IMIBANO Y’UMUSUHUKE

Author: kinyarwandan

Comments are closed.