UMURYANGO N’URUSHAKO

Ubu ni ubushakashatsi bw’ibanze bugenewe abashakanye cyangwa abateganya kurushinga vuba. Imana ikoresha ishusho y’urukundo rw’Umwami Yesu Kristo ku Itorero ryayo mu kwerekana urukundo umugabo agomba gukunda umugore we. Tuziga amasano ahuza ingo: urufatiro rw’Umwuka, igikoresho gifasha mukuganira, guhuza, urukundo – imbaraga zo kuba umwe, gusobanukirwa, no guhuza ibitsina kubashakanye bishimanye, kugirango bibe umunezero w’ubumwe.

Audio Lesson:

Back to: Umuryango n’Ugushyingirwa

Leave a Reply