IBITABO BYIZA CYANE BYO MURI BIBILIYA

Ibitabo bine byambere byo mu Isezerano Rishya byitwa amavanjiri, bisobanura inkuru nziza. Nibyingenzi guhishura umugambi w’Imana uhoraho: gucungura no gukiza abantu bazimiye. Byakunze kwitwa umwirondoro. Binyuze muri byo twunguka ubushishozi mu buzima bw’Umugabo wabayeho imyaka 33 gusa, ariko wakoze k’umateka y’isi yacu kurusha abantu bose babayeho. Amavanjiri atangaza Yesu Kristo, ariwe hishurwa rikomeye ry’Imana.

Audio Lesson:

Back to: Intangiriro ku Isezerano Rishya: Matayo

Leave a Reply