UBUSOBANURO BWIMBITSE BW’UMWANDIKO W’INYIGISHO YO KU MUSOZI

Inyigisho yo ku Musozi ifatwa nk’imwe mu nsiguro z’ingenzi za Yesu kandi ni imwe mu nyigisho ze z’ifatizo zifatwa nk’izibumbatiye inyigisho shingiro ze. Abenshi mubatari Abakristo nabo bizera iyi nyigisho nkimwe m’ubutumwa bw’ingenzi bwigishijwe. Ahari nta gice cyo muri Bibiliya kivugwa cyane kandi cyumvikana kurusha iyi nyigisho iri muri Matayo 5-7.

Audio Lesson:

Back to: Ikibwirizwa cyo ku musozi

Leave a Reply