IKIBWIRIZWA CYA 24: GUHITAMO YESU

Dutangira urugendo muri Bibiliya Yera, inyigisho y’uruhererekane mu bikorwa kandi bufatika mubitabo byose uko ari 66 , kuva mu Ntangiriro kugeza Mubyahishuwe. Tuziga kubyerekeye guhumekwa kw’Ijambo ry’Imana ryanditswe n’abagabo bagera kuri 40, mubyo baciyemo byose mubuzima, mugihe cyimyaka 1500. Ukuri tubona gushobora kudukosora, kutuyobora munzira nziza, no kuduhundagazaho byiza byose mugihe dushaka kumvira.

Back to: Itangiriro no Kuva

Leave a Reply