INCAMAKE ISOZA- URUSHAKO RWUZUYE

Mu Bakorinto 1 igice cya 7 Pawulo avuga uburyo bw’imibonano y’abashakanye, abagabo n’abagore bashobora guhazanya kandi ku bwumvikane bwa bombi bifite akamaro kanini mu gushimangira imibonano y’umubiri. Nk’uko Itegeko risumba ayandi ribivuga, ‘Muri byose, girira abandi nk’uko wifuza ko bakugirira.’ Ikitegererezo cya Bibiliya kurushako ni Kristo hamwe n’itorero. Dushobora kugira urukundo nk’urwo binyuze mu kugirana umubano ukomeye na Yesu no kwemerera Roho we gukunda binyuze muri twe.

Audio Lesson:

Back to: Umuryango n’Ugushyingirwa

Leave a Reply