ISHUSHO YO KUNANIRWA

Mu Kubara tubona mo ubukuru, ukunanirwa, n’icyaha cya Mose cyamubujije kwinjira mu gihugu cyasezeranijwe. Ndetse n’abantu b’Imana bakomeye bashobora kugera ku ndunduro yabo mu buryo bwo kumubiri, mumaranga mutima, no mubitekerezo. Ni ibisanzwe ko abantu b’Imana ko bashobora kunanizwa no kuyikorera, ariko ntidukwiye kurambirwa kuyikorera. Niba wumva wananiwe cyane, si ukuvugako ufite uwo murikumwe mugendana gusa, ahubwo urino mu biganza byiza.

Audio Lesson:

Back to: Abalewi – Yosuwa

Leave a Reply