GUTEKEREZA KURI NOHERI

Igihe Imana yahujije amateka y’abantu ikaba umuntu, yahamagariye abantu bamwe kwitabira igitangaza: Zakariya n’umugore we Elizabeti, umukobwa witwa Mariya, n’abashumba bagiye kureba Umwami wavutse. Igitangaza cya Noheri ni Imana yihindura umuntu kugirango ishobore kuzana agakiza kubantu. Isezerano rya Kera n’Isezerano Rishya bivuga igitangaza cyo kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo: ibyiringiro byahiriye Itorero n’ibyiringiro by’isi.

Audio Lesson:

Back to: Luka na Yohana

Leave a Reply