UKWIZERA KUGARAGARA

Ukwizera ni iki? Ese ukwizera gukora gute? Igitabo cya Yozuwe gitanga ibishushanyo cumi na bitandatu byerekana kwizera Rimwe na rimwe Imana izagerageza ukwizera kwawe ariko wizere ko itazagutwara aho ubuntu bwayo budashobora kugukomeza. Niba uzi ko Imana ikuyobora mugukora ikintu, gikore. Umugambi wayo uhora ariwo unogeye. Yozuwe atwigisha ko ukwizera ari ibikorwa. Iyo ukwizera kugenda,kurakora, kandi iyo kwizera gukora, gutsinda intambara zubuzima.

Audio Lesson:

Back to: Abalewi – Yosuwa

Leave a Reply