IMIRIMO YA MESIYA

Mu ivanjiri dusoma ko Yesu yari Umuntu ufite ubutumwa, umurimo ukubiye mo ibintu bitatu. Yesu yerekanye uyu murimo ukubiyemo ibintu bitatu muri Yohana 14: 6: Ndi inzira n’ukuri n’ubugingo Nta muntu ugera kuri Data atanyuze kuri njye. Amavanjiri avuga inyigisho zayo – Ukuri; Ibikorwa bye bikomeye, ibitangaza, gukiza no gutabara – Ubuzima; no gucungura, urupfu n’izuka, nuburyo igitambo cye kidukiza ibyaha byacu – Inzira.

Audio Lesson:

Back to: Intangiriro ku Isezerano Rishya: Matayo

Leave a Reply