IBYAKOZWE NA KRISTO WAZUTSE

Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa cyandika ishingwa, intangiriro n’imirimo y’Itorero igihe ryumviraga Inshingano Nnyamukuru. Umuhoza wasezeranijwe-Umwuka Wera- yageze kubizera bari hamwe nibimenyetso bitigeze byiganwa. Luka yerekana Intego y’Itorero, Isezerano n’imbaraga zahawe Itorero, n’imikorere yavuye mu Kubwiriza kwa Petero. Ibyakozwe ntibigira ntibigira iherezo, muburyo buri mwizera agize igice cyanyuma uyu munsi.

Audio Lesson:

Back to: Ibyakozwe n’intumwa n’Abaroma

Leave a Reply