UBWAMI BW’IMANA

Ubwami bw’Imana ni iki? Mu Isezerano rya Kera, ubwami bw’Imana bwari ubw’ukuri, amateka n’ ubumenyi bw’ isi aho Imana yari igenga, Imana ubwayo ishaka kuba umutegetsi wenyine. Abantu ariko banze Imana nkumwami wabo basaba abami babantu, barabihabwa. Ingaruka yakunze kuba bibi. Ibi biduha ubushishozi ku bwami bw’Imana n’uburyo bufitanye isano n’Isezerano Rishya n’ubuzima bwacu.

Audio Lesson:

Back to: Amateka: Abacamanza – Esiteri

Leave a Reply