URUHEREREKANE RW’IBINTU BIGARAGARA BY’ITORERO RITAGARAGARA.

Mu Byakozwe n’Intumwa tubona uburyo burindwi Itorero rigomba kugaragara. 1. Gutanga: Abizera basangiye kubw’ubuntu. 2. Kutumvira kw’abaturage: Imana niyo yari Umutegetsi utavugirwa mo. 3. Ikinyabupfura cyo murusengero. Ababeshye Umwuka Wera bakuweho ku buryo bugaragara, kugira ngo Itorero rigume risukure kandi ryera 4. Impano: Impano z’umwuka zo gukorera Itorero. 5. Abahowe Imana: Sitefano niwe wambere wapfuye kubwo kwizera kwe. 6. Simony: Abagerageza kugura cyangwa guhindura ubuyobozi kubera amafaranga. 7. Gukira: Ibitangaza byari bisanzwe.

Audio Lesson:

Back to: Ibyakozwe n’intumwa n’Abaroma

Leave a Reply