UKO ABANTU BAHINDURWA ABIGISHWA

Mu Byakozwe, Sawuli w’i Taruso, utoteza Itorero, yahuye mu buryo butangaje na Kristo wazutse, aba Pawulo intumwa ahita atangira kwamamaza Yesu ko ari Kristo. Pawulo aba umumisiyoneri, umwanditsi,kandi n’umwe mu bakristo bakomeye! Umurimo we urangwa no kubwiriza, ibibazo aho anyuze hose, gukubitwa, gufungwa, kurohama k’ubwato, ibitangaza n’ibihumbi by’abantu yaganishaga kuri Yesu. Pawulo ashyiraho urufatiro rw’Itorero mugihe asohoza Inshingano Nkuru kubanyamahanga.

Audio Lesson:

Back to: Ibyakozwe n’intumwa n’Abaroma

Leave a Reply