IBIRANGA UMUYOBOZI

Igitabo cya Nehemiya kitwereka amahame arindwi y’ubuyobozi yo gukora umurimo w’Imana. Nehemiya yerekanye imbaraga nyinshi, ubwitange, gusobanukirwa, kwibanda, ubutwari, kwihangana no kwitanga byuzuye gukora umurimo wImana mu inzira yImana. Aya mahame avuye mubuzima bwa Nehemiya atwereka uburyo dushobora kuboneka kugirango Imana idukoreshe, kuko ni Umugambi w’Imana gukoresha Imbaraga Zayo mubantu Bayo kugirango ugere ku ntego z’Imana ukurikije gahunda y’Imana.

Audio Lesson:

Back to: Amateka: Abacamanza – Esiteri

Leave a Reply