KUVUKA KW’UMUNTU

Intangiriro yigisha ko umuntu yaremwe mu ishusho kandi asa n’Imana mubijyanye :n’iby’umwuka, guhanga, gutekereza, kumva, no kuvugana. Ishusho yarangiritse igihe Adamu na Eva bakoze icyaha. ibyanditswe bindi bivuga uburyo bwo kwunga umunyabyaha n’Imana Yera. Imana yaremye bwambere Adamu hanyuma Eva, umugore, kugirango yuzuze umugabo. Gushyingirwa, umugabo n’umugore baba umwe, ni gahunda itunganye y’Imana. Mugihe bagenda begera Imana, niko bagenda begerana

Audio Lesson:

Back to: Itangiriro no Kuva

Leave a Reply