UKUZA NO KUGENDA KO KURAMYA

Dawidi yasobanuye inzira imwe rukumbi yo kwinjira imbere y’Imana ko ari ugushimira no guhimbaza, kandi bumwe muburyo bwiza bwo kwerekana iyo myifatire bunyura mu muziki. Imbere y’Imana, dushobora kubona uburyo ari Nziza, tumenya icyifuzo Cyayo cyo gusengwa n’abantu bose mumahanga yose, kandi twiga kuyikorera tunezerewe. Kuramya bituganisha ku burebure bwimbitse mu mibanire yacu na Yo kandi bikavamo gukura no kwera muri Yo.

Audio Lesson:

Back to: Ubusizi: Yobu – Indirimbo za Salomo

Leave a Reply