UBWENGE BWA SALOMO

Mu gusoza isomo ryacu kubAbagalatiya dufite ubushishozi bufututse bwa Pawulo hamwe n’ubusobanuro bwe kubyerekeye kuvuka bundi bushya bimeze nko kuvuka kumubiri Pawulo yigisha agira ati niba Kristo yaratubohoye tugomba guhora tumeze uko. Ibaruwa nto Pawulo yandikiye Abanyefeso ifite ubusobanuro bwimbitse cyane. Pawulo atubwira ko muri Kristo no mu byo mwijuru dushobora kubona ibyo dukeneye byose kugirango tubeho ubuzima bwera kandi bwubaha Imana. Ikibazo ni uko rimwe na rimwe tureba ahantu hadakwiye.

Audio Lesson:

Back to: Inyandiko za Pawulo: Abagalatiya – 2 Timoteyo

Leave a Reply