IMIYOBORO Y’URUKUNDO

Ijambo ‘impuhwe’ risobanura ‘urukundo rutagira icyo rushingiraho’ Igihe Dawidi yanditse muri Zaburi 23: 6 ko impuhwe zizamukurikira iminsi yose y’ubuzima bwe, ijambo akoresha mu ‘gukurikira’ risobanura ‘gukurikirana’. Urukundo rw’Imana rutagira icyo rushingiraho ruzakurikirana Dawidi ubuzima bwe bwose. Ubu ni bwo buryo bwo gukunda abandi natwe tugomba kugira niba dushaka kumera nk’Imana.

Audio Lesson:

Back to: Ikibwirizwa cyo ku musozi

Leave a Reply