IMIGAMBI Y’ITORERO

Mugihe dusuzuma Ibitabo bya Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa kabiri na Tito, twinjiye mu nzandiko za Pasitorali. Umubano wa Pawulo na Timoteyo wabaye icyitegererezo ku bihumbi by abapasitori bakuru n’abashumba bato mumateka y’itorero. Timoteyo wa II, Igice cya 2: 2, yibanda kutwigisha uburezi butazigera busimburwa: kwigishe abagabo bizewe kugira ngo nabo bazashoboye kwigisha abandi bagabo. Pawulo yashimangiye imico abagabo bagomba kugira bagiye kuyobora mu itorero.

Audio Lesson:

Back to: Inyandiko za Pawulo: Abagalatiya – 2 Timoteyo

Leave a Reply