GUKORA KW’IMANA N’ABAKOZI B’IMANA

Pawulo yerekana ko Ubutumwa bwiza: hariho Umuhuza umwe gusa hagati y’Imana numuntu. Muri ubwo buryo bumwe ko Kristo agenzura Itorero kandi akaragira Itorero, umugabo agomba kuragira no kugenzura umugore we n’umuryango we, kandi abagabo bagomba kugenzura cyangwa kuragira itorero. Bibiliya iha umugabo inshingano zo kuyobora urugo n’itorero. Pawulo yanditse urutonde rw’abayobozi b’umwuka. Pawulo atwigisha gusuzumisha ubuzima bwacu n’Ijambo ry’Imana.

Audio Lesson:

Back to: Inyandiko za Pawulo: Abagalatiya – 2 Timoteyo

Leave a Reply