BA PETERO BATATU

Mu Isezerano Rishya tubona Petero w’imyitwarire itatu itandukanye, ariko akaba ari umuntu umwe. Mu Ivanjili, izina rye ni Simoni, uba ari hirya no hino, uba adafite icyerekezokandi udatekereza kure, ariko Yesu yamwise Petero, urutare; nyuma ya pentecosti tubona Petero wuzuye imbaraga z’Umwuka wera, hanyuma yaje kuba Petero ufite ubushishozi kandi usheshe akanguhe, intumwa y’ibyiringiro. Ashaka guhoza no guhumuriza abantu bose mu mibabaro yabo. Insanganyamatsiko ni ukumenya Imana binyuze muri Yesu Kristo

Audio Lesson:

Back to: Abaheburayo – Ibyahishuwe

Leave a Reply