IBITEKEREZO KU GAKIZA

Petero yandikiye abakristu b’Abayahudi batatanye muri Aziya Ntoya bababaye kandi batotezwa Petero yari aziko iryo totezwa riziyongera Ubwo Petero yavugaga ku mibabaro yabo, ntabwo yigishije tewolojiya ijyane no kwiteza imbere. Petero yatanze ibitekerezo byiza byerekana impamvu Imana yemerera ubwoko bwayo kubabara Peter avuga ku matora no kuvuka ubwa kabiri. Ku bwa Petero, hari ikizwi nko gusama kubw’U mwuka, igihe cyo gutwita ku bw’u mwuka hamwe n’ikibazo cyo kuvuka bushya.

Audio Lesson:

Back to: Abaheburayo – Ibyahishuwe

Leave a Reply