UMUNSI UGOMBA KUGERA

Mu ibaruwa ya kabiri ya Petero twiga ko ubuntu n’amahoro bishobora kutwuzura kubwo kumenya Imana na Yesu Kristo Umwami wacu. Dushobora kwinjira mu rwego rw’ijuru no mu kumenya Imana, kandi iduha ibyo dukeneye byose mu buzima no kubaha Imana. Petero asobanura uburyo, iyo tugeze ku mucyo w’Ijambo, tugashyira mu bikorwa Ijambo rye mubuzima bwacu, Inyenyeri yo mu rukerera imurikira mu mitima yacu kandi Kristo avukira muri twe.

Audio Lesson:

Back to: Abaheburayo – Ibyahishuwe

Leave a Reply