AMAVUTA YEMEZA

Muri Yohana 1 dusomamo ibyiringiro by’agakiza: gukunda abavandimwe bacu muri Kristo, gukunda Imana Data, no gusigwa amavuta biva k’ Umwuka Wera. Umwuka wera niwe utuma tumenya ibyo tuzi mu buryo bw’umwuka. Yohana yerekana kandi ko abana b’Imana batagira akamenyero ko gukora icyaha. Agakiza kacu ntabwo gashingiye kuburyo imitima yacu itekereza. Agakiza kacu gashingiye ku kuba twemera Ivanjili.

Audio Lesson:

Back to: Abaheburayo – Ibyahishuwe

Leave a Reply