IYO IMANA IKUYEHO INYEGAMO

Urwandiko ruto rwa Yuda rwagaragaje impungenge z’ubuyobe bw’abigisha b’ibinyoma bavuga ibinyuranye no kwizera Yesu Kristo ndetse n’urupfu rwe n’izuka rye. Yuda atubwira abigisha b’ibinyoma bameze nk’ibicu byizeza imvura ariko ntibigire iyo bitanga. Ibyahishuwe ni igitabo kitoroshye kugisobanukirwa muri Bibiliya kuko cyanditswe mu buryo bw’amarenga. Imana yakuyeho umwenda, ihishurira Yohana ukuza kwa Yesu Kristo ndetse n’ibintu bizaza bidashobora kumenyekana hatabayeho guhishurwa.

Audio Lesson:

Back to: Abaheburayo – Ibyahishuwe

Leave a Reply