UBUKIRANUTSI BWO MU MIBANIRE

Yesu yavuze amagambo abiri y’ingenzi: Yaje gusohoza Amategeko y’Imana, ntiyaje kuyasenya, kandi gukiranuka kw’abamukurikira bigomba kuba byinshi kuruta gukiranuka kw’abigisha b’amadini bo mu gihe cye. Yesu avuga ko kugira ngo babe mu gisubizo cye, abigishwa be bagomba kumenya Ijambo ry’Imana no gushyira mu bikorwa inyigisho zaryo mu mibanire yabo: abavandimwe n’abanzi babo. Yesu yigisha ko dushobora kuyobora irari ryacu mbere yuko ridutera kutumvira Imana.

Audio Lesson:

Back to: Intangiriro ku Isezerano Rishya: Matayo

Leave a Reply