ABERA BARARIRIMBA MAZE ABANYABYAHA BAGASUHUZA

Intego nyirizina y’iyi nteganyanyigisho n’ukwinjiza abantu mw’Ijambo ry’Imana no kwinjiza Ijambo ry’Imana mubantu. Intego imwe y’ingenzi mu gusoma Igitabo cy’Ibyahishuwe igomba kuba ugusenga Imana na Kristo wo mu Byahishuwe, we Mwami w’abami akaba n’Umutware w’abatware. Niba Yesu Umwana w’Imana yaravuze ko atabizi, tugomba kwicisha bugufi kubyerekeye ibihe byakurikiranye mu Byahishuwe.

Audio Lesson:

Back to: Abaheburayo – Ibyahishuwe

Leave a Reply