Abalewi – Yosuwa

Abalewi – Yosuwa

Abalewi kugeza kuri Yosuwa hakomeza habara inkuru y’izerera ry’Abisirayeli mu butayu. Ni igihe cy’ingenzi mu mateka ya Isirayeli kuko muri iki gihe ari ho Imana yakomeje kugaragaza abana b’Isirayeli nk’ubwoko bw’Imana. Amategeko y’Imana yahawe Abisirayeli mu butayu kimwe n’amabwiriza y’uburyo bukwiye bwo kuramya. Amwe mu mabwiriza agoye kuyumva ariko yose afite umumaro ufite icyo ushushanya kandi yatanzwe n’Imana mu rwego rwo gufasha abantu kurushaho kuyisobanukirwa kimwe n’umurimo wa Mesiya wagomba kuza.

Inkuru irangira uburetwa bw’abana b’Isirayeli bugeze ku iherezo. Binjira mu gihugu Imana yari yarabasezeranije maze bakirukana abanzi b’Imana bari bagituyemo. Habayeho uruhererekane rw’intsinzi n’intsinzwi ubwo Abisirayeli bari mu rungabangabo rwo kwiringira Imana no gutekereza ko bashoboraga kwishingikiriza imbaraga zabo n’ubwenge bwabo kugira ngo batsinde.

 

Lessons

Amasomo ahari:

KUGIRA IMITEKEREREZE Y’IGITAMBO

Author: kinyarwandan

URWEGO RWO GUFATA ICYEMEZO

Author: kinyarwandan

URWEGO RWO GUFATA ICYEMEZO

Author: kinyarwandan

ISHUSHO YO KUNANIRWA

Author: kinyarwandan

KURERA ABANA

Author: kinyarwandan

IBINDI BIBWIRIZA BIKOMEYE BYA MOSE

Author: kinyarwandan

AKIRA IBYAWE

Author: kinyarwandan

UKWIZERA KUGARAGARA

Author: kinyarwandan

Comments are closed.